พันโท ดร. บัญชาชิต แสนสุนนท์ (. โก้)
email.52
ประวัติโดยย่อ
เตรียมทหารรุ่น 40 รางวัลเรียนดีตลอดทั้ง 2 ปี
ผลการเรียน Top 5 ของโรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 51
ทุนกองทัพบกศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าและโรงเรียนนายร้อยดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย
รางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เกียรตินิยม University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)